Op deze website www.woonburoalmelo.nl verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van u en andere bezoekers. Verantwoordelijke hiervoor is het Woonburo Almelo. Woonburo Almelo is een samenwerking tussen Beter Wonen Almelo en Sint Joseph Almelo. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen, wat wij daarmee doen en welke rechten u heeft. Hierbij volgen wij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren. De laatste wijziging van deze Privacy- en cookieverklaring was op 1 augustus 2018.

Verwerking gegevens
Woonburo Almelo verwerkt gegevens die een woningzoekende verstrekt bij inschrijving op de website. Daarnaast kan de woningzoekende optioneel een zoekprofiel invullen. In het bijzonder is verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  • Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Woonburo Almelo.
  • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van huurovereenkomsten en het afwikkelen van hieraan gerelateerd betalingsverkeer.
  • Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van strategische doeleinden, zoals marktanalyse en inzicht in wensen van woningzoekenden.
  • Het monitoren van bezoekgedrag op de website en mede op basis van de daardoor verkregen inzichten komen tot verbeteringen van de website.

Wij houden algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij anonimiseren deze gegevens zo veel mogelijk voordat wij deze gebruiken.

Bewaartermijnen
Woonburo Almelo bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de soort persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Wanneer de termijnen verstreken zijn, worden uw persoonsgegevens op een beveiligde manier verwijderd en door ons vernietigd. Wij vinden het belangrijk dat ook het vernietigen van gegevens met zorg gebeurt. Het is mogelijk dat uw gegevens in het verleden in ons archief terecht gekomen zijn die daar niet (meer) horen. We doen ons best deze gegevens zoveel mogelijk te verwijderen, waar nodig door middel van natuurlijk verloop.

Gegevens beschikbaar stellen aan derden
Woonburo Almelo verstrekt enkel uw gegevens aan externe partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van de bovenstaande werkzaamheden. Denk hierbij aan Beter Wonen Almelo en Sint Joseph Almelo of aan een marktanalysebureau. We verstrekken enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor de derde om zijn of haar taak uit te voeren. Daarnaast is Woonburo Almelo op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde autoriteiten zoals de politie (in het kader van een strafrechtelijk onderzoek) of de Belastingdienst. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met deze verzoeken. Woonburo Almelo heeft maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze service van Google krijgt Woonburo Almelo inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Woonburo Almelo de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van onze websitebezoekers. Woonburo Almelo kan niet zien wie (welke computer) haar website bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens
De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd. Wij controleren regelmatig de technische veiligheidsmaatregelen. Indien nodig zullen wij deze aanpassen aan de nieuwste stand van de techniek. Deze regels gelden door middel van verwerkersovereenkomsten ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken. Toegang tot gegevens is beperkt; alleen medewerkers die de toegang echt nodig hebben voor de werkzaamheden, krijgen die toegang ook. Daarnaast zijn onze medewerkers geheimhouding van uw gegevens verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens van u wij verwerken. Op verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens, en als u wilt dat wij gegevens van u verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij we wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren.

Data portabiliteit
U heeft het recht op dataportabiliteit, ook wel overdraagbaarheid van gegevens genoemd. Dat wil zeggen dat u het recht heeft uw persoonsgegevens, die u aan Woonburo Almelo heeft verstrekt, in een gestructureerd en gangbaar digitaal bestand te kunnen verkrijgen. Tevens heeft u het recht die persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons. Dit recht is alleen van toepassing op gegevens die:

  1. digitaal verwerkt worden, en 
  2. die in het kader van de huurovereenkomst of op basis van toestemming worden verwerkt.

Recht op bezwaar
Het recht op bezwaar staat ook bekend als het recht op verzet. Als de verwerking van persoonsgegevens plaats vindt op basis van de rechtsgrond ‘belang van Woonburo Almelo’, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie
Neem voor meer informatie hierover contact met ons op, het liefst per e-mail naar info@woonburoalmelo.nl maar u kunt ons ook per post bereiken: Woonburo Almelo, Postbus 738, 7600 AS Almelo. U kunt ook contact opnemen met een van de deelnemende corporaties.

Aansprakelijkheid
Woonburo Almelo is niet aansprakelijk voor misbruik van gegevens, indien deze door derden op illegale wijze (hacken) zijn verkregen.